In English | På svenska |

PELLONPUISTON KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
 
1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen 

Järjestyssäännöt ohjaavat koulun työsuunnitelman mukaista opetusta ja toimintaa. Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöissä annetaan lainsäädäntöä tarkentavia ohjeita ja määräyksiä. 

Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa koulun toimintaan koulun ulkopuolella sekä työelämääntutustumisjaksoilla. Järjestyssääntöjen voimassaolo alkaa 15 minuuttia ennen koulupäivän alkua ja päättyy 15 minuuttia koulupäivän jälkeen. 
 
Koulualuetta ovat välituntialueen lisäksi Koskipuisto (ent. Ympäristöpuisto),

Tiedonpolku (ent. Koivukuja),  liikuntapaikat sekä lukiolla Kahvimyllyn piha-alueet. Tupakointikielto on voimassa koulun alueella. (Tupakkalaki 12 §) 

Koulun välituntialuetta ovat A-rakennuksen edessä oleva asvaltoitu piha-alue, B-rakennuksen sivulla oleva hiekka-alue, koripallokenttä sekä kuntoilutelineet.  

Koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta ilmoittaa rehtori/opettaja niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajille. Oppilaita ohjataan hyvään käytökseen myös koulumatkoilla.  
 
2. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

Oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen kaikkina koulun työpäivinä, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen.

Oppilaalla on oikeus saada turvallinen, monipuolinen ja tasapainoinen oppimisympäristö. Koulussamme on suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. 
 
Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.
 
Oppilaalla on velvollisuus suorittaa tehtävänsä tunnollisesti, käyttäytyä asiallisesti ja kunnioittaa koulun arvoja. 
 
 
3. Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Hyvä käytös 

Noudatan sovittuja sääntöjä ja koulun henkilökunnan antamia ohjeita.

Kohtelen ja puhuttelen kaikkia kouluyhteisön jäseniä asiallisesti ja ystävällisesti.

Saavun ajoissa oppitunneille ja annan kaikille työrauhan.

Säilytän päällysvaatteitani niille varatuissa paikoissa. Varmistan etten jätä taskuihin mitään arvokasta, sillä koulu ei vastaa taskuun jätetyistä tavaroista.

Menen ruokailuun sovitun aikataulun mukaisesti, noudatan hyviä pöytätapoja ja pidän ruokalan siistinä. 

Pukeudun kouluun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti. En pukeudu vaatteisiin, joissa on kouluun sopimattomia tai muuten loukkaavia tekstejä tai kuvia.

Tiedostan tekijänoikeusasiat käyttäessäni kännykkää tai muita tallennusvälineitä koulussa. Julkaisen sosiaalisessa mediassa ja muualla ainoastaan sisältöjä, joihin minulla on tekijänoikeudet ja asianmukaiset luvat.

Ilmoitan lähteet aina huolellisesti lainatessani toisten tekstejä ja kuvia, jotta en syyllisty plagiointiin. Kunnioitan muiden oppilaiden tekemiä tekstejä ja töitä: en lue enkä muokkaa niitä luvatta.
 
Oleskelu ja liikkuminen 
 
Välitunnit vietetään pääsääntöisesti ulkona, koulun välituntialueella. Kovalla pakkasella tai olosuhteiden niin vaatiessa välituntia voi viettää valvojan luvalla A-rakennuksen ala-aulassa. Oleskelu rappusilla tai WC-syvennyksissä on kiellettyä turvallisuussyistä.
 
Siirryn lukiorakennukseen tai liikuntatunnille kävellen, paitsi jos tunti on koulupäivän alussa tai lopussa. 

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen 

Pidän huolta omista tavaroistani ja opiskeluvälineistäni, kuten oppikirjoista ja teknisistä laitteista.

Pidän ympäristön siistinä ja viihtyisänä. Olen velvollinen siivoamaan jälkeni.

Kunnioitan koulun ja muiden omaisuutta. Koulun tai muiden omaisuudelle aiheuttamastani vahingosta olen korvausvelvollinen. Korvausvelvollisuuteni ei lakkaa, vaikka en olisi enää tämän koulun oppilas. (Vahingonkorvauslaki 2 §)

Turvallisuus 

Koulun piha-alueella ja sisätiloissa on tallentava kameravalvonta.

Polkupyörää, mopoa tai mopoautoa säilytetään niille varatuilla paikoilla. Nämä alueet eivät ole koulun välituntialuetta.

Tarpeettomien tavaroiden tuominen kouluun on kielletty.

Omaisuuden katoamisesta ja turmelemisesta, samoin kuin mahdollisesti sattuvista onnettomuuksista teen viipymättä ilmoituksen lähimmälle opettajalle. Tapaturmista, joista on aiheutunut henkilövahinkoja, ilmoitetaan rehtorille.
 
Kivien, hiekan, lumen yms. heitteleminen ja potkiminen on kielletty.
 
Jos huomaan väkivalta- tai kiusaamistilanteen, tiedotan asiasta lähimmälle opettajalle.
 
Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Pidän matkapuhelimeni niin etten aiheuta sillä häiriötä oppitunnin aikana enkä käytä sitä ilman opettajan lupaa. Kiellettyä on myös kuvan ja äänen jakaminen muille tai lähettäminen suoratoistona oppitunnilta ilman opetukseen liittyvää syytä.

Noudatan opettajan ohjeita matkapuhelinten ja muiden laitteiden käytössä oppi- ja välitunneilla. 

Päihteet ja vaaralliset esineet 

Tupakointi koulun alueella on kielletty. (Tupakkalaki 12 §) 

Päihteiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen alaisena oleminen on kielletty.

Lailla kiellettyjen vaarallisten, omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden (esim. tupakkatuotteet, sähkötupakka, alkoholi, huumeet, terä- ja ampuma-aseet, laserosoittimet, räjähteet, ilotulitteet) tuominen kouluun on kielletty. (Perusopetuslaki 29 §)

Kurinpito 

Aikuisella on velvollisuus puuttua oppilaan epäasialliseen käytökseen. Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkastaa opiskelijan tavarat ja ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. (Perusopetuslaki 36 §)
 
Koulussa käytetään laissa määriteltyjä kurinpito- ja ojentamiskeinoja, joita ovat mm. kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, siivousvelvoite, oppilaan määrääminen poistumaan, oppilaan opetukseen osallistumisen evääminen, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. 
(Perusopetuslaki 35 § ja 36 §)
  
Rehtorin ja opettajan velvollisuutena on ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta ja väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle.
 
4. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkastaminen 

Järjestyssäännöistä tiedotetaan koulun syystiedotteessa, ja ne käydään läpi oppilaiden kanssa vuosittain kouluvuoden alussa.

Järjestyssäännöt tarkastetaan ja päivitetään säännöllisesti.