In English | På svenska |

Kaavoitus

Kaavoittamisen tarkoitus on suunnitella kaupunkilaisia ja elinkeinoelämää palveleva kaupunkiympäristö hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaisesti niin, että kaupunkirakenteesta muodostuu hallittu, taloudellinen ja ympäristön kestävää kehitystä tukeva kokonaisuus. Kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus.

 

Maakuntakaava, maakuntakaavoitus

Maakuntakaavassa osoitetaan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen suuntaviivat ja periaatteet sekä varataan alueet esim. seudullisille ja valtakunnallisille liikenneratkaisuille sekä osoitetaan muun muassa asumiseen ja virkistykseen soveltuvat alueet. Maakuntakaava on ohjeena kuntien laatimissa yleis- ja asemakaavoissa. Satakunnan maakuntakaavan laatii Satakuntaliitto.

 

Yleiskaava, yleiskaavoitus

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella.

 

Osayleiskaava

Osayleiskaavoilla tarkoitetaan koko kaupungin yleiskaavaa tarkempia yleiskaavoja.

 

Asemakaava, asemakaavoitus

Asemakaava on yleiskaavaan pohjautuva yksityiskohtainen alueidenkäytön suunnitelma, jonka tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista.

 

Ajantasa-asemakaava

Ajantasa-asemakaava on koostekartta lainvoiman saaneista asemakaavoista.

 

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet.

 

Kaavoitusprosessin aloittaminen

Kaavoitusprosessi lähtee käyntiin, jos kohde löytyy kaupunginhallituksen hyväksymästä kaavoitusohjelmasta. Maanomistaja voi anoa asemakaavoittamattoman alueen kaavoitusta tai kaavoitetun alueen asemakaavan muuttamista. Samalla voidaan myös anoa tonttijakoa tai tonttijaonmuutosta kaavoituksen yhteydessä. Asemakaavoitusta tai asemakaavanmuutosta anotaan sitä varten laaditulla hakemuslomakkeella, joka sisältää sitoumuksen muutoksen laatimisesta aiheutuvien kustannusten maksamisesta.

 

Suunnittelun vireilletulo

Suunnittelun vireilletulosta eli suunnittelun aloittamisesta ilmoitetaan kuulutuksella, jotta osallisilla on mahdollisuus saada tietoja suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoitus julkaistaan virallisella ilmoitustaulullta, Lauttakylä-lehdessä ja kaupungin Internet-sivuilla. Vireilletulosta voidaan myös ilmoittaa muulla suunnitelman tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään, miten osallistuminen ja vuorovaikutus sekä kaavan vaikutusten arviointi järjestetään. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma laaditaan jokaiseen kaavaan kaavoituksen alkaessa. Siitä tiedotetaan osallisille samalla, kun heille ilmoitetaan kaavoituksen virelletulosta.

 

Osallinen

Osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

 

Kaavaluonnos

Kaavaluonnos on valmisteluaineisto, jossa on mietitty kaavan sisältöä ja periaatteita. Asemakaavat voivat olla vaikutuksiltaan merkittäviä tai vähäisiä. Vähäiset asemakaavat käsittelee Huittisissa tekninen lautakunta ja merkittävät kaupunginhallitus ja –valtuusto. Kaupunginhallitus tai tekninen lautakunta ilmoittaa asemakaavan vireilletulosta ja asettaa kaavan valmisteluaineistoineen nähtäville 14 päiväksi.

 

Havainnekuva

Havainnekuvalla voidaan selventää kaavakartan suunnitelmaa.

 

Kaavaselostus

Kaavaselostus on kaavan valmistelun aikana laadittava asiakirja, jossa kerrotaan mm. alueen historiasta, nykyoloista, suunnittelun tavoitteista, vaihtoehdoista, kaavan vaikutuksista, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä kerrotaan valitun kaavaratkaisun keskeinen sisältö.

 

Nähtävilläolo

Nähtävilläolo tarkoittaa, että suunnitelma (luonnos tai ehdotus) on julkisesti kaikkien nähtävillä. Huittisissa suunnitelmat ovat nähtävillä teknisessä palvelukeskuksessa / suunnittelu- ja maankäyttöpalveluissa Risto Rytin katu 36 (kaupunginviraston 2. kerros) sekä Internetissä. Nähtävilläolon aikana suunnitelmasta voi antaa mielipiteitä (luonnosvaihe) tai muistutuksia (ehdotusvaihe).

 

Mielipide

Osalliset ja muut kunnan jäsenet voivat esittää kirjallisen mielipiteensä valmisteltavana olevasta suunnitelmasta, sen tavoitteista tai osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.  Mielipiteen voi esittää vapaamuotoisesti ja se on tarkoituksenmukaista perustella. Kirjalliset mielipiteet toimitetaan suunnitelman valmistelun yhteydessä annettavaan määräaikaan mennessä joko Huittisten kaupunginhallitukselle tai tekniselle lautakunnalle.

 

Vastine

Vastine tarkoittaa kaupungin valmistelemaa vastausta lausuntoon, mielipiteeseen tai muistutukseen.

 

Kaavaehdotus

Kaavaehdotus laaditaan kaavan valmisteluaineiston pohjalta ja siinä otetaan huomioon lausunnot ja mielipiteet. Kaupunginhallitus tai tekninen lautakunta asettaa kaavaehdotuksen nähtäville 30 päiväksi.

 

Tonttijako

Tonttijako osoittaa, miten asemakaavan mukainen rakennuskortteli jaetaan rakennuspaikoiksi. Tonttijako voi olla ohjeellinen tai sitova.

 

Muistutus

Muistutus on kunnan jäsenen tai osallisen julkisesti asetetusta kaavasta esittämä mielipide. Kirjalliset muistutukset toimitetaan kaavaehdotuksen nähtävilläolo aikana joko Huittisten kaupunginhallitukselle tai tekniselle lautakunnalle.

 

Asemakaavan hyväksyminen

Huittisten kaupunginvaltuusto hyväksyy vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja tekninen lautakunta vaikutukseltaan vähäiset kaavat.

 

Asemakaavan voimaantulo, lainvoimaisuus

Asemakaava tulee voimaan, kun sen hyväksymistä koskevasta päätöksestä on kuulutettu. Kuulutuksen julkaiseminen tapahtuu virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Risto Rytin katu 36, Lauttakylä-lehdessä sekä Internetissä. Asemakaavan hyväksymisen ja voimaantulon välillä kaava-alueella on voimassa rakennuskielto ja toimenpiderajoitus.

 

Muutoksenhaku

Hyväksymispäätöksestä voidaan valittaa 30 vrk:n kuluessa hallinto-oikeudelle, Huittisissa Turun hallinto-oikeudelle. Kielteisen päätöksen hallinto-oikeudelta saatuaan voi tehdä jatkovalituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus on myöntänyt valitusoikeuden. Kaavan hyväksymispäätöksestä voi valittaa vain se, jolla on valitusoikeus. Asemakaavasta ei saa valittaa, mikäli alueen pääasiallinen käyttö on ratkaistu oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa.