In English | På svenska |

Perhe ja sosiaalipalvelut


Kesa2017_HelenaKaitanen (3)

Sosiaalipalvelut - kaikkien ihmisten palveluita

 

SOSIAALIHUOLTOLAKI (1301/2014)


Sosiaalihuoltolain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.


Sosiaalihuollon toimin vaikutetaan ennen kaikkea väestön sosiaaliseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen sekä toimintakykyyn ja osallisuuteen.


Sosiaalihuollolla on luonteensa vuoksi erityinen rooli eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisessä.  Lain yhtenä päämääränä on tarpeenmukaisten, riittävien ja laadukkaiden sosiaalipalvelujen saaminen yhdenvertaisin perustein.

 

Sosiaalipalveluita ovat: 


 • Sosiaalityö, 
 • Kasvatus- ja perheneuvonta, 
 • Kotipalvelut, 
 • Asumispalvelut, 
 • Laitoshuolto, 
 • Perhehoito, 
 • Vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta ja vammaisten henkilöiden työtoiminta, 
 • Lapsen elatusavun vahvistaminen, 
 • Isyyden tunnustaminen ja vahvistaminen.

 


Lisäksi kunta järjestää erityislakien mukaiset sosiaalipalvelut, joita ovat:


 • Lastensuojelupalvelut, 
 • Lasten päivähoitopalvelut, 
 • Kehitysvammaisten erityispalvelut, 
 • Vammaispalvelut, 
 • Päihdepalvelut, 
 • Lastenvalvojan palvelut, kuten isyyden selvittäminen, 
 • Lapsen huoltosopimukset, 
 • Ottolapsineuvonta, 
 • Perheasioiden sovittelu, 
 • Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuspäätöksen täytäntöönpanosovittelu, 
 • Omaishoidon tuki, 
 • Kuntouttavaan työtoimintaan liittyvät palvelut 
 • Sekä kuntalaisten tarpeiden mukaiset muut tarpeelliset sosiaalipalvelut.