In English | På svenska |

Uutisia meiltä

12.6.2017

Kaupunginhallituksen 12.6.2017 kokouksen päätökset


Kaupunginhallituksen kokous on pidetty 12.6.2017 ja kokouksen päätökset julkaistaan heti internetissä.

 

Esityslista


4 TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN TYÖOHJELMA 2017 

Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ehdotuksen.


5 LAUTTAKYLÄN KOULUN TARVESELVITYS

Kaupunginhallitus hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen.


Simo Riuttamäki esitti koulun suunnittelua  2-sarjaiseksi. Esitys raukesi kannattamattomana.


6 SATAPIRKAN SÄHKÖ OY:N OSAKKEIDEN MYYMINEN


Kaupunginhallitus päätti, että Huittisten kaupunki myy Satapirkan Sähkö Oy:lle omistamansa 5 359 kappaletta Satapirkan Sähkö Oy:n B-osaketta kokonaishintaan 53 590 euroa.


Kaupunginhallitus hyväksyi äänestysten tuloksena kaupunginjohtajan ehdotuksen.


Keskustelun aikana Simo Riuttamäki ehdotti Seija Multasen kannattamana, että osakkeita ei myydä.


Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Outi Kontio, Raimo Ali-Raatikainen,  Asko Ritakallio,  Helena Manninen ja Sisko Sarjomaa. Simo Riuttamäen esitystä kannattivat Simo Riuttamäki ja Seija Multanen. Maarit Säilä äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena kaupunginjohtajan ehdotuksen voittaneen äänin 5-2, 1 tyhjä ja 1 poissa.


Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aimo Lepistö poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Outi Kontio molempien varapuheenjohtajien ollessa poissa.


7 JOUTSENTEN REITTI RY:N KUNTARAHAN KOROTTAMINEN

Kaupunginhallitus hyväksyi Joutsenten reitti ry:n kuntarahan korotuksen 2,09 eurolla/asukas.


8 PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN VOIMASSAOLON  PIDENTÄMINEN

Kaupunginhallitus hyväksyi Satakunnan pelastustoimen johtokunnan esityksen palvelutasopäätöksen voimassaolon pidentämisestä siihen saakka, kunnes maakunta tekee uuden palvelutasopäätöksen.


9 KAUPUNGINTALON RAVINTOLAPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN

Koska kelpoisia tarjoajia on vain yksi eikä näin ollen hankinnasta voida tehdä riittävää vertailua hintojen tai muiden ominaisuuksien osalta, kaupunginhallitus päätti


1. keskeyttää kaupungintalon ravintolapalveluita koskevan kilpailutuksen 


2. järjestää kaupungintalon keittiön toiminnan toistaiseksi omana toimintana osana ruokapalveluyksikköä.


10 TALOUSKATSAUS  1.1. – 30.4.2017

Kaupunginhallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedokseen.
     
11 TIEDOKSISAATTOASIAT

Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 51 §:n mukaista otto-oikeutta.


VALTUUSTON 19.6.2017 ESITYSLISTA


4 SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VAALI
Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5. 2021 sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan samaksi ajaksi.


5 KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VAALI

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto

1. päättää puheenjohtajiston toimikaudesta

2. päättää varapuheenjohtajien lukumäärästä

3. suorittaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajien vaalin määritellyksi toimikaudeksi.


6 KAUPUNGINVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää ilmoittaa kokouksistaan hallintosäännön 74 §:n mukaisesti. Tämän lisäksi kokouksesta voidaan ilmoittaa Lauttakylä-lehdessä ja Alueviestissä.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että esityslista toimitetaan myös kunkin valtuustoryhmän kolmelle ensimmäiselle varavaltuutetulle.


7 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto päättää julkaista kunnalliset ilmoitukset kuntayhtymiä koskevia ilmoituksia lukuunottamatta internet-sivujen ilmoitustaululla,  Lauttakylä-lehdessä ja Alueviestissä.

Laajojen ilmoitusten osalta voidaan ilmoittaa vain se, missä alkuperäinen asiakirja on nähtävänä.  Avoimia virkoja, työpaikkoja ja tarjouspyyntöjä koskevien sekä laajaa tiedoksiantoa vaativien ilmoitusten osalta ilmoituksen antaja harkitsee tarkoituksenmukaisimmat tiedottamistavat. Ilmoitukset julkaistaan myös kaupungin internet-sivuilla.

   
8 KAUPUNGINHALLITUKSEN VAALI

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee kaudelle 1.6.2017 - 31.5.2019

1) kaupunginhallitukseen 9 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä

2) ko. jäsenistä kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.


9 LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee liitteenä oleviin luottamustoimiin jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 sekä nimeää puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat samaksi ajaksi.


10 LOIMAN - KORKEAKOSKEN - KAHARILAN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN AVUSTUSHAKEMUS


Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se:


1. varaa vuoden 2017 talousarvioon 68 200 euron lisämäärärahan Loiman – Korkeakosken - Kaharilan jätevesiosuuskunnan avustukseen.


2. päättää myöntää Loiman – Korkeakosken - Kaharilan jätevesiosuuskunnalle alueen vesihuollon toteuttamiseen 68 200 euron avustuksen, kuitenkin enintään 20 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.


3. hyväksyy seuraavat avustus- ja maksatusehdot:

- Hankkeeseen mahdollisesti tehtävät merkittävät muutokset on hyväksytettävä vesihuoltolaitoksella ja esitettävä uudet suunnitelmat.

- Ennen rakentamiseen ryhtymistä on maanomistajien kanssa on tehtävä kirjalliset johtojen- ja laitteidensijoitussopimukset sekä liittyjien kanssa liittymissopimukset/-sitoumukset. Kopiot asiakirjoista on toimitettava vesihuoltolaitokselle.

- Hyväksyttävät kustannukset:
rakentamiskustannukset sisältäen työn ja jätevesiviemärien runkojohtojen, paineenkorotusasemien sekä linjapumppaamoiden rakentamismateriaalit 
kiinteistökohtaisten pumppaamoiden hankinta- ja asennuskustannukset
rakennusurakan suunnittelu- ja valvontakustannukset.  Avustus ei koske lupa- ja liittymismaksuja.

- Hankkeen kustannuksista on pidettävä kirjaa. Avustus maksetaan jälkikäteen hyväksyttyjen tositteiden perusteella. Tositteet tulee toimittaa kaupungin tekniselle palvelukeskukselle maksatushakemuksen liitteenä. Maksatushakemus on vapaamuotoinen.

- Vesihuoltolaitos vastaanottaa jäteveden liittymiskohdassa, joka on kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen rajalla. Liittymisestä tehdään erillinen sopimus jätevesiosuuskunnan kanssa. Jätevesimaksu peritään kulloinkin voimassa olevan vesihuoltolaitoksen taksan mukaisesti.


11 HUITTISTEN KAUPUNGINTALON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen.


12 KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUVAN MUUTTAMINEN

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen.


13 LISÄMÄÄRÄRAHA LAUTTAKYLÄN LUJA RY:N TEKONURMIHANKKEEESEEN LIITTYVIEN VÄLINEIDEN HANKINTAAN

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle vuoden 2017 talousarvion käyttötalousosaan  22 000 euron lisämäärärahaa


15 MUUTOKSET KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2017 ULKOISIIN KULUIHIN

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaiset talousarviomuutokset.


16 PERUSTURVAKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAMUUTOS VUONNA 2017 / TERVEYSKESKUS 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy perusturvalautakunnan ehdotuksen.


17 KIINTEISTÖ OY HUHKOLANKIEVARIN LAINAN TAKAUKSEN REALISOITUMINEN


Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se


1. toteaa Koy Huhkolankievarin lainan hoidon siirtyvän takaajana toimineelle kaupungille, koska kiinteistöyhtiö on maksukyvytön


2. päättää maksaa Kuntarahoituksen lainan nro 14530/10, saldo 138 464,00 euroa, kokonaisuudessaan pois


3. muuttaa vuoden 2017 talousarviota em. johtuen siten, että kohtaan muut toimintakulut tilille 4930 Takaustappiot lisätään 138 464 euroa.


18 KOULUTUSJOHTAJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTOS SIVISTYSJOHTAJAKSI

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto muuttaa koulutusjohtajan viran sivistysjohtajan viraksi.

     
19 TIEDOKSISAATTOASIAT

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto merkitsee asian tiedoksi.
Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa puh. 044 560 4200 tai hallintojohtaja Katariina Koivisto puh. 044 560 4201

 


Palaa otsikoihin