In English | På svenska |

Uutisia meiltä

13.8.2018 17.56

Kaupunginhallituksen kokouksen 13.8.2018 päätökset

4 HUITTISTEN HEVOSKASVATUSYHDISTYS RY:N OIKAISUVAATIMUS KAUPUNGINHALLITUKSEN
PÄÄTÖKSEEN MYYDÄ MÄÄRÄALA KIVI-NIMISESTÄ TILASTA MYH-HORSE OY:LLE
Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen seuraavilla perusteilla:

Maanvuokralain 12 § ja Maakaaren 3:7 § mukaan Huittisten kaupungin ja Huittisten hevoskasvatusyhdistys ry:n 28.7.2014 kesken allekirjoittama maanvuokrasopimus jää myös maa-alueen uutta omistajaa sitovaksi. Yhdistyksen sopimuksellinen asema ei muutu omistajanvaihdoksessa millään tavalla ja sen sopimuksen mukainen hallintaoikeus vuokra-alueeseen tulee säilymään muuttumattomana. Se, että 28.7.2014 solmitussa sopimuksessa ei ole pidätetty kulkuoikeutta raviradan sisäpuoliselle alueelle, ei merkitse sitä, että kaupunki olisi sitoutunut olemaan kulkematta omistamalleen maaalueelle. Vuokralaisen hallintaoikeus ei sivuuta maanomistajan oikeutta kulkea omalle maalleen. Kulkemisesta on syytä sopia maanomistajan ja vuokralaisen kesken.

Kaupunki voi myydä kiinteää omaisuutta ilman julkista tarjousmenettelyä. Mitkään lain tai kaupungin omat säännökset eivät edellytä tarjousmenettelyä. Tässä tapauksessa elinkeinopoliittiset perusteet puolsivat suoraa tontinmyyntimenettelyä. Hevosharrastus ja -urheilu ovat erittäin merkittävässä asemassa Huittisissa niin harrastajamääriltään kuin kaupungin elinvoiman, imagon ja vetovoiman näkökulmasta. Maa-alueen ostajalla, MYH-Horses Oy:lla, on realistiset ja hyvin valmistellut suunnitelmat hevosurheilupuiston ja hevosurheilun kehittämiseksi Huittisissa. Näin ollen oli kaupungin edun mukaista mahdollistaa yritykselle suunnitelmien toteuttaminen myymällä maaalue ilman tarjousmenettelyä.

Metsänhoitoyhdistys puolueettomana arvioijana on vuonna 2016 arvioinut maa-alueen puuston ja maapohjan käyväksi arvoksi 65.513 €. Tätä käypää hintaa arvioidessa ei ole huomioitu pitkää vuokrasopimusta, joka osaltaan laskee alueen arvoa. Maa-alueen arvo ei ole kahdessa vuodessa noussut siten, etteikö kauppahinta (85.000 €)
vastaisi markkina-arvoa. Lisäksi on huomioitava, että Hevoskasvatusyhdistyksen ja kaupungin välisessä vuokrasopimuksessa maan arvoksi on määritelty 4.178€ / ha, josta vuokran määrä on johdettu.

Kyseessä olevassa kaupassa kauppahinta on 6.590 € / ha. Näillä perusteilla on todennettavissa, että kaupunki ei ole myynyt maaaluetta yritykselle alihintaan. 

Varsinaista rakentamisvelvoitetta tai suunnitelmien toteuttamisvelvoitetta ei kyseessä olevien maakauppojen yhteydessä ole tarkoituksenmukaista käyttää johtuen hankkeen pitkäjänteisyydestä ja monitahoista yhteistyötä vaativasta kehittämistyöstä. Huittisten kaupungilla ei ole intressiä jatkossa omistaa maa-aluetta, vaan kaupungin
edun mukaista on luovuttaa se käypää arvoa korkeammalla hinnalla yritykselle, jolla on tahtoa, mahdollisuuksia ja resursseja kehittää alueelle koko kaupunkia ja laajoja harrastajapiirejä hyödyttävää toimintaa.

Yrittäjä joutuu luonnollisesti hankkimaan hankkeen edetessä kaikki tarvittavat luvat ja tekemään mahdolliset eri säännösten edellyttämät selvitykset ja kartoitukset.

Maanrakennusinsinööri Sauli Riekkisen selvitys puujätteen varastoimisesta alueella:
”Mikko Tihumäelle / yritykselle on annettu lupa kasata haketettavaa materiaalia ko. alueelle eli lopetetun maankaatopaikan päälle Kivirannantiellä. Olen käynyt 31.5.2018 tarkastamassa alueen johon on tuotu siisteihin kasoihin vähäinen määrä lehtipuun oksia ja lyhyeksi katkottuja puunrunkoja. Käsitykseni mukaan haketettava aines ei sijaitse raviradan vuokrasopimuksen liitekartassa esitetyllä parkkipaikalla vaan parkkipaikan sivussa Kivirannantien puolella. Tihumäeltä saadun tiedon mukaan haketus tehdään kesän 2018 aikana.”

Mitä tulee raviradan arvoon ja vuokralaisen siihen tekemiin panostuksiin vuokralaisen sopimuksellinen asema tai oikeudet hallitsemaansa rataan eivät mitenkään muutu. Vuokralaisella ei ole maanvuokrasopimuksen 2.2 kohdan mukaan oikeutta vuokrasuhteen päättyessä saada korvausta sopimuksen kohteen arvoa nostaneista
perusparannuksista tai muista töistä. 

Hevosurheilupuiston toteuttaminen antaa myös vuokralaiselle tilaisuuden kehittää raviradan toimintaa. Kävijämäärien lisääntyessä vuokralaisella on mahdollisuus mm. lisääntyviin radankäyttömaksuihin. On tietysti selvää, että vuokralainen maanvuokrasopimuksen nojalla itse päättää raviradan toiminnasta ja sen kehittämisestä.

Keskustelun aikana Simo Riuttamäki ehdotti, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

 

Simo Riuttamäki jätti päätöksestä eriävän mielipiteen. 


5 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUSTA
Kaupunginhallitus hyväksyi esityslistan liitteenä olevan yhteistyösopimuksen työllistymistä edistävästä monialaisesta
yhteispalvelusta.


6 YSTÄVYYSKAUPUNKI HOYERSWERDAN 750-VUOTISJUHLA JA YSTÄVYYSKAUPUNKISOPIMUKSEN
20-VUOTISJUHLA
Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin virallisiksi edustajiksi hallituksen puheenjohtaja Martin Ylikännön, kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaan ja elinvoimajohtaja Riikka Peipon. Lisäksi matkalle lähtee tulkiksi Kaisa Leander musiikkiopistosta.

Edustajien matkakustannukset ovat noin 1.500 euroa ja ne katetaan ystävyyskuntatoiminnan määrärahoista.


7 TIEDOKSISAATTOASIAT
Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 92 §:n ja Huittisten kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaista otto-oikeutta.


Palaa otsikoihin