In English | På svenska |

Uutisia meiltä

4.12.2017 19.44

Kaupunginhallituksen kokouksen 4.12.2017 päätökset

Kaupunginhallituksen kokous on pidetty 4.12.2017 ja kokouksen päätökset julkaistaan heti internetissä.

 

Esityslista

 

4  TAKKULAN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUS SEKÄ KORTTELIN 156 TONTIN 1 KAAVAOSAN KUMOAMINEN, TAKKULA 9. KAUPUNGINOSA

Kaupunginhallitus päätti

 

1. hyväksyä 4.12.2017 päivätyn vireille tulovaiheen kaavan laatijan vastineen.

 

2. hyväksyä 4.12.2017 päivätyn tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

 

3. hyväksyä 4.12.2017 päivätyn asemakaavan, asemakaavan muutoksen ja asemakaavan osan kumoamisen luonnoksen.

 

4. asettaa 4.12.2017 päivätyn tarkistetun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kohdassa 3. mainitun luonnoksen valmisteluaineistoineen nähtäville MRA 30 §:n mukaisessa tarkoituksessa 30 päiväksi ja pyytää OAS:ssa kirjatut lausunnot.

 

 

5  HUITTISTEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2017

Kaupunginhallitus

 

1. hyväksyi 23.11.2017 päivätyn Huittisten kaupungin kaavoituskatsauksen.

 

2. päätti asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville tutustumista varten kuukaudeksi.

 

3. päätti antaa katsauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle, tekniselle lautakunnalle, ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle sekä Satakuntaliitolle. Lisäksi katsaukseen voi tutustua kaupungin www-sivuilla.

 

 

6  TALOUSKATSAUS 1.1. – 31.10.2017

Kaupunginhallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedokseen.

 


7  ATTENDON, ESPERIN JA MEHILÄISEN NEUVOTTELUTARJOUKSET


Kaupunginhallitus päätti, ettei neuvotteluja vanhainkodin hoitosiiven ja Annalan palvelukeskuksen kiinteistöjen

myymisestä jatketa.


Päätös on äänestyksen tulos äänin 6 – 3. Keskustelun aikana Reijo Lintunen ehdotti Aila Hännisen ja Simo

 Riuttamäen kannattamana että neuvotteluja ei jatketa. Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat

 Mika Stenfors, Aulikki Kuisma ja Maria Kankaanranta. Reijo Lintusen ehdotusta kannattivat Aimo Lepistö, Helena

Manninen, Aila Hänninen, Reijo Lintunen, Simo Riuttamäki ja Martin Ylikännö.

 


8  VUODEN 2018 PRESIDENTIN VAALIEN ULKOMAINONTA

Kaupunginhallitus päätti, että ulkomainoskehikot sijoitetaan vuoden 2018 presidentin vaaleissa seuraavasti:

 

1. Huhkolinnan alue

2. Linja-autoaseman alue

3. Torin seutu

4. Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen alue

5. VPK:n talon alue

6. Sahkon alue

7. Vampulan terveysaseman alue

8. Vampulan vanhan kunnantalon alue

 

Vaalien ulkomainonta sallitaan liitekartassa tarkoitetulla taajama-alueella kaupungin omistamilla alueilla ainoastaan tarkoitukseen varatuilla ulkomainostauluilla 10.1.2018 alkaen.

 

9  TIEDOKSISAATTOASIAT

Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 92 §:n ja Huittisten kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaista otto-oikeutta.


 

10  SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALINNANVAPAUSLAKILUONNOSTA KOSKEVA LAUSUNTO

 Kaupunginhallitus hyväksyi perusturvalautakunnan ehdotuksen.VALTUUSTOASIAT:

 

4  JOKILEVON TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN OSAYLEISKAAVA, KUNINKAINEN 5. KAUPUNGINOSA

Kaupunginhallitus päätti

 

1. hyväksyä omalta osaltaan 4.12.2017 päivätyn kaavan laatijan vastineen ja 28.8.2017 päivätyn Jokilevon teollisuusalueen laajennuksen osayleiskaavan muutosehdotuksen.

 

2. ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 4.12.2017 päivätyn kaavan laatijan vastineen ja 5. kaupunginosassa sijaitsevan 28.8.2017 päivätyn Jokilevon teollisuusalueen laajennuksen osayleiskaavan muutosehdotuksen.

 

 

5  SAAREN TILAN OSAYLEISKAAVA, VANHAKOSKI 12. KAUPUNGINOSA

Kaupunginhallitus päätti

 

1. hyväksyä omalta osaltaan 4.12.2017 päivätyn kaavan laatijan vastineen ja 28.8.2017 päivätyn Saaren tilan osayleiskaavan muutosehdotuksen.

 

2. ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 4.12.2017 päivätyn kaavan laatijan vastineen ja 12. kaupunginosassa sijaitsevan 28.8.2017 päivätyn Saaren tilan osayleiskaavan muutosehdotuksen.

 

 

6  MÄÄRÄRAHAMUUTOS VUODEN 2017 TALOUSARVON SISÄISIIN KULUIHIN PERUSOPETUKSEN JA LUKION VASTUUALUEILLA

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sivistyslautakunnan ehdotuksen.

 

7  MUUTOKSET KANSALAISOPISTON TALOUSARVION 2017 ULKOISIIN KULUIHIN JA TUOTTOIHIN

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sivistyslautakunnan ehdotuksen.

 

8  MUUTOKSET MUSIIKKIOPISTON TALOUSARVION 2017 ULKOISIIN KULUIHIN

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sivistyslautakunnan ehdotuksen.

 

9  MUUTOKSET HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUSARVION 2017 SISÄISIIN TUOTTOIHIN JA KULUIHIN

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2017 talousarvioon seuraavat muutokset:

 

Vastuualue: 1100 Hallinto

Kustannuspaikka: 1131 Edustus

4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut

sisäiset kulut + 8 000 €

 

Vastuualue: 1200 Keskushallinto

Kustannuspaikka: 1201 Kansliapalvelut

4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut

sisäiset kulut + 5 000 €

 

Vastuualue: 1700 Tietohallinto

Kustannuspaikka: 1701 ICT-palvelut

3140 Muut myyntituotot

sisäiset tuotot - 200 000 €

 

Vastuualue: 1800 Ruokapalvelut

Kustannuspaikka: 1801

3140 Muut myyntituotot

sisäiset tuotot -45 000 €

 

 

10  MUUTOKSET HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUSARVION 2017 ULKOISIIN TUOTTOIHIN JA KULUIHIN

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2017 talousarvioon seuraavat muutokset:

 

Vastuualue: 1300 Talous- ja henkilöstöpalvelut

Kustannuspaikka: 1302 Työterveyshuolto

4303 Asiakaspalveluiden ostot muilta

ulkoiset kulut + 20 000 €

 

Vastuualue: 1800 Ruokapalvelut

Kustannuspaikka: 1801 Ruokapalvelut

3140 Muut myyntituotot

ulkoiset tuotot -30 000 €

 

 

11  MUUTOKSET TALOUSARVION 2017 ULKOISIIN TUOTTOIHIN SOSIAALITYÖN JA TOIMEENTULOTURVAN VASTUUALUEELLA

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2017 talousarvioon seuraavat muutokset:

 

Vastuualue 3030 Sosiaalityö ja toimeentuloturva

Kustannuspaikka: 3044 Lasten ja nuorten laitoshoito

 

3530 Muut toimintatuotot

ulkoiset tuotot - 65.000 €

 

Kustannuspaikka: 3091 Toimeentulotuki

3328 Perustoimeentulotuen valtionosuus

ulkoiset tuotot - 47.000 €

 

3085 Pakolaisten toimeentulokorvaukset

ulkoiset tuotot - 20.000 €

 

12  SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto toimittaa suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Satakunnan vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle.

 

13  VUODEN 2018 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupungin vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018 – 2020 seuraavin muutoksin:

 

KÄYTTÖTALOUS

 Vastuualue: 1150 Projektit

Kustannuspaikka: 1161 Projektit

4460 muut yhteistoimintaosuudet + 2 000 €

Karhukuntien seutukaupunkihankkeessa varaudutaan kevyen liikenteen selvitystyöhön.

 

Vastuualue: 3040 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu

Kustannuspaikka: 3411 Kodinhoitoapu

4002 vakinaisten palkat (+sivukulutilit) + 95 000 €

Kolmen lähihoitajan palkkakustannus sivukuluineen.

 

RAHOITUSOSA

1901 Rahoitus

5701 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet - 36 000 €

Kansalaisopiston valtionosuuden tarkistuminen.Päätös on äänestyksen tulos äänin 7 - 2.


Keskustelun aikana Mika Stenfors esitti Maria Kankaanrannan kannattamana, että poistetaan investointiohjelmasta vanhan kunnantalon peruskorjaukseen varattu määräraha 1 430 000 € ja että varhaiskasvatuksen tulee selvittää Kuninkaisten päiväkodin laajennusta tai yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden lisäämistä.


Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Aimo Lepistö, Aulikki Kuisma, Helena Manninen, Aila Hänninen, Simo Riuttamäki, Reijo Lintunen ja Martin Ylikännö. Mika Stenforsin esitystä kannattivat Mika Stenfors ja Maria Kankaanranta.


 

14  TIEDOKSISAATTOASIAT

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto merkitsee asiat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 92 §:n ja Huittisten kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaista otto-oikeutta.Palaa otsikoihin