In English | På svenska |

Uutisia meiltä

7.5.2018 20.12

Kaupunginhallituksen kokouksen 7.5.2018 päätökset

4   LAUSUNTOPYYNTÖ ULOSOTTOVIRASTOJEN TOIMIPAIKOISTA

Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon oikeusministeriölle:


Kaupunginhallitus pitää valitettavana sitä, että uudistus heikentäisi alueellista palvelutasoa. Kaupunginhallitus toteaa, että hallinnon kehittämisessä on aina turvattava kansalaisten palvelut tasavertaisesti ja kenenkään oikeusturvaa vaarantamatta, niin että kaikkia palvelujen käyttäjiä kohdellaan mahdollisimman tasapuolisesti.


Valmistelussa ei ole selvitetty riittävästi välittömiä taloudellisia vaikutuksia eikä ollenkaan aluetaloudellisia vaikutuksia. Esityksessä on ainoastaan todettu, että saavutettavat välittömät taloudelliset vaikutukset eivät tulisi olemaan merkittäviä. Valtionhallinnon kehittämisessä olisi myös aina tehtävä yhteiskunnallinen vaikutusarvio.


Esityksestä ei selviä Huittisten toimipisteen asiakkaiden ja henkilöstön määrät eikä se, kuinka suurelta osin uudistus tarkoittaisi henkilöstön pakkosiirtoja toiselle paikkakunnalle. Esityksessä ei myöskään kerrota maksettaisiinko henkilöstölle työmatkapidennyksistä korvausta aiemman uudistuksen tavoin. Yleensäkään toimipaikkakohtaisia

perusteluja lakkauttamisille ei ole suunnitelmassa esitetty.


Kaupunginhallitus pitää lähtökohtaisesti hyvänä toiminnan tehostamista kehittämällä ja laajentamalla sähköisten palveluprosessien käyttöä. Palvelujen uudistaminen asiointipaikkariippumattomien ja sähköisten palveluiden joustavan saatavuuden suuntaan on ajanmukainen ratkaisu. Viranomaispalveluissa tulee kuitenkin selkeästi

ottaa huomioon myös henkilöt, jotka ovat sähköisten palvelujen käyttömahdollisuuksien ulkopuolella ja heille pitää taata palvelumahdollisuudet riittävän tiheällä tai liikkuvalla, henkilökohtaiseen lähipalveluun perustuvalla toiminnalla.


Huittisten kaupunki esittää, että koska toimipaikkojen lakkauttaminen ei tuota valtiontalouteen olennaisia säästöjä niin uudistuksesta kannattaisi pidättäytyä siihen saakka, kunnes muutos voitaisiin arvioida myös uusien maakuntien muodostuvaa palvelurakennetta vasten. Mikäli ulosoton toimipaikkoja ja palveluja ei voida säilyttää ennallaan,

tulee rajoitettua aukioloaikaa / päivystysmahdollisuutta selvittää myös Huittisten toimipaikan osalta.


5   TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN YLEISTEN ALUEIDEN TYÖNJOHTAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA

Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle yleisten alueiden työnjohtajan toimen täyttöluvan.


6   SUUNNITTELUINSINÖÖRIN TOIMEN TÄYTTÖLUPA

Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle suunnitteluinsinöörin toimen täyttöluvan.


7   TALOUSKATSAUS 1.1. – 31.3.2018

Kaupunginhallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedokseen.


8   EU:N TIETOSUOJA-ASETUKSEN HUOMIOIMINEN KAUPUNGIN TOIMINNASSA JA TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN

Kaupunginhallitus päätti, että


1. Huittisten kaupungin tietosuojavastaavaksi nimetään asianhallintasihteeri Anne Mäkelä ja esittää henkilöstöjaostolle tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2.523,62 € /kk 1.5.2018 alkaen


2. tietohallinto ja ohjelmien pääkäyttäjät vastaavat omalta osaltaan ohjelmien tietosuojaan liittyvistä asioista


3. terveydenhuollon osalta yhteyshenkilönä tietosuoja-asioissa toimii atk-pääsuunnittelija Päivi Santamäki kuten nykyiselläänkin.


9   TIEDOKSISAATTOASIAT

Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 92 §:n ja Huittisten

kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaista otto-oikeutta.Valtuuston esityslistan asiat:


4   VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYSTEN HYVÄKSYMINEN

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat määrärahojen ylitykset ja tulojen alitukset vuoden 2017 tilinpäätökseen:


KÄYTTÖTALOUS/ULKOISET


Tuottojen alitukset:

Sosiaalityö ja toimeentuloturva 116 000 €

Vanhustenhuolto ja kotipalvelu 42 000 €

Terveyskeskus 99 000 €


Kulujen ylitykset:

Vanhustenhuolto ja kotipalvelu 38 000 €

Perusopetus 113 000 €

Lukiokoulutus 30 000 €

Yleisten alueiden palvelut 87 000 €

Vesihuoltolaitos 104 000 €


KÄYTTÖTALOUS/SISÄISET


Tuottojen alitukset:

Terveyskeskus 20 000€


Kulujen ylitykset:

Perusopetus 14 000 €

Tilapalvelut 11 000 €


INVESTOINNIT

Uusi liikuntahalli kulujen ylitys 882 000 €

Vesihuoltokohteet tulojen alitus 64 000 €


5   HUITTISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Tarkastuslautakunta

1. saattaa tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2017 valtuustolle tiedoksi ja

2. esittää valtuustolle, että vuoden 2017 tilinpäätös hyväksytään ja kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2017.


6   HUITTISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUS

Tarkastuslautakunta esittää vuoden 2017 arviointikertomuksen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.


7   HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy henkilöstökertomuksen vuodelta 2017.


8   OSALLISTUMINEN VALINNANVAPAUSPILOTTEIHIN

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Huittisten kaupunki osallistuu Satakunnan valinnanvapauspilottiin, mikäli hanke toteutuu.


Palaa otsikoihin